Betalingsvoorwaarden Spomed

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Spomed.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt Spomed zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

 

Indien uw behandeling niet (meer) vergoed wordt door uw zorgverzekeraar zal er een baliefactuur worden gemaakt die per pin-betaling moet worden voldaan.

 

Overige declaraties, die u per post ontvangt, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

 

Zodra patiënt in verzuim verkeert, is Spomed gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

Indien patiënt in verzuim verkeert, is Spomed gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 46,--, alles exclusief omzetbelasting.